Gmina Nurzec-Stacja

Charakterystyka

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Nurzec Stacja ulice: Brzozowa, Jędrzejuka, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Młyńska, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Szkolna, Wierzbowa, Wodociagowa, Żerczycka, oraz miejscowość: Żerczyce 109.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce  informuje, iż zostaje przeniesiony termin odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych tylko dla w/w ulic i miejscowości :

z dnia 03 października 2016 (poniedziałek) na dzień 01 października 2016 (sobota) z uwagi na przeprowadzenie mycia i dezynfekcji pojemników.

W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów jednorodzinnych o wystawienie kosza przed posesję we wskazanym powyżej terminie.

 
 Informacja dla mieszkańców Gminy Nurzec-Stacja w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, wymiana pieców grzewczych)


Ogłoszenie o przekazywaniu komunikatów głosowych za pomocą syren

W dniu 22 września  2016 roku w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem Podlasie-16, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00-12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.


 

Informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 


 
 
 
 
 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Uruchomiono kolejny etap wdrażania działań związanych z utworzeniem MZB. Tym razem udostępniono mieszkańcom możliwość nanoszenia na mapę miejsc zagrożonych i niebezpiecznych. Szczegóły na stronie: http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach informacyjnych zorganizowanych na terenie Miasta Siemiatycze:

  • 1 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, Plac Jana Pawła II, przy Urzędzie Miasta - wspólnie  z pełnomocnikiem ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnień
  • 3 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, plaża miejska ul. Spacerowa
  • 5 lipca 2016 roku w godz. 8.00 do 14.00, ul. Grodzieńska parking przy dw. PKS.
 

Gmina Nurzec-Stacja informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nurzec-Stacja jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Program Rodzina 500+

Informacje na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

 Kiedy będą odbierane śmieci ?

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Nurzec-Stacja

w I półroczu 2016 r.

<<POBIERZ>>


Gmina Nurzec-Stacja informuje, że posiada zawartą umowę dotyczącą odbioru zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja z firmą Zbiornica Skórzec. W związku z powyższym odbiór zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja jest bezpłatny. 
Zgłoszenia odbioru należy kierować: bezpośrednio do firmy Zbiornica Skórzec
tel. 25 644 62 74 lub 697 727 397INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  NURZEC-STACJA

Urząd Gminy Nurzec-Stacja informuje, że na terenie Gminy jest uruchomiony PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który mieści się przy ul. Żerczyckiej 34 (plac przy GOUK).

Godziny otwarcia:

każda sobota – godz. 8.00 – 16.00

 

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

-        zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,

-        odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości po spaleniu,

-        odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,

-        odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,

-        przeterminowane leki,

-        szkło oraz opakowania ze szkła,

-        papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

-        popiół, odzież i tekstylia

 

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nurzec-Stacja oraz dokumentu potwierdzającego objęcie nieruchomości systemem odbioru odpadów ( za dokument taki uważa się aktualną informację o przyjęciu deklaracji wydaną przez Urząd Gminy Nurzec-Stacja).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy, mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


 

 
 

OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY !

Komunikaty meteo na stronie

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO